สำหรับใครที่ขี้หลงขี้ลืมลบข้อมูลอันมีค่าในซิมการ์ดมือถือไปแล้วอยากจะกู้ข้อมูลนั้นกลับมาเราขอแนะนำโปรแกรม Recover SIM Card 4.8.3.1 ซึ่งใช้ในการกู้ข้อมูลแทบทุกอย่างในซิมการ์ดที่โดนลบข้อมูลไปแล้ว โดยอาศัยอุปกรณ์อ่านซิมการ์ดที่เรียกว่า Sim Reader ร่วมกับโปรแกรมตัวนี้เราก็สามารถดึงเอาข้อมูลที่โดนลบไปแล้วกลับคืนมาได้…งานนี้ระวังสาวๆ ท่านจะแอบเอาซิมการ์ดท่านไปกู้ข้อมูลกลับมาเพื่อดูรายชื่อสุดลับที่ท่านห่วงแหนนะครับ อิอิ.

Sim card data recovery software provides comprehensive solution to retrieve all inbox outbox text messages, phone book contact number deleted from any mobile sim card. Inexpensive sim card data recovery application with added advantage recovers detailed information of sim card even from the virus infected sim cards easily and effectively.

SIM card data recovery software offers complete shareware solution for restoring all your purposely or mistakenly deleted information from GSM or CDMA mobile SIM card. Professional mobile phone sim card data undelete program regain all lost or accidentally deleted contact name and number list, inbox, outbox, draft, sent item, text messages, dialed, received, missed call history, call duration etc from major GSM mobile sim of any country or region and any network services. User friendly cell phone sim card data backup software has exciting graphical interface and is easily understandable even by non technical users.

SIM card data salvage utility displays SIM card IMSI number, service provider name and ICC-ID identification number with location. Read only sim card information recovery program is helpful for retrieving the data from virus infected mobile sim. SIM card data recovery program is fully compatible with all versions of Windows operating system including 98, XP, ME, NT, Vista, 2000, 2003 etc.

Features:

  • Application easily works with all GSM or CDMA sim card of any service provider network (national and international).
  • SIM card data recovery tool recovers and retrieves deleted text messages, missing contact numbers, erased call history etc.
  • Inexpensive SIM card data recovery software can retrieve SIM card deleted information using PC/SC Standards or Phoenix Standards based USB Sim Reader.
  • No technical skills or learning required while working with the sim card data recovery program

Comment

Comment:

Tweet

#68 By (49.230.104.50|49.230.104.50) on 2015-06-22 23:47

ใช้ไม่ได้ มันขึ้นแค่2 บรรทัดเองtongue tongue

#67 By beer (110.49.224.198) on 2013-10-25 14:17

#66 By add (223.205.128.187) on 2013-08-26 10:40

#65 By เกรียงไกร (103.7.57.18|115.67.133.231) on 2012-12-27 02:05

#64 By thabjsu (103.7.57.18|113.53.252.58) on 2012-09-11 13:16

cry

#63 By nattapong (118.172.183.63) on 2011-09-12 23:31

ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วทำไมโปรแกรมไม่โชว์อะำำไรซักอย่างเลยเพราะอะำไรคะช่วยตอบด้วยอยากรู้จริงๆค่ะ

#61 By atom (223.207.85.244) on 2010-12-16 00:20

ty good

#60 By vv (124.122.206.41) on 2010-11-27 13:18

thk

#59 By ttt (180.180.167.190) on 2010-11-10 03:13

thanksss

#58 By porpa (118.175.211.65) on 2010-10-05 06:26

DPqCay hi all ?heey ? http://avtozastivxux.sweb.cz

#57 By ouWmbIUfwGDOWn (109.111.184.1) on 2010-09-19 23:40

comment5, äîñêà îáÿâëåíèé çíàêîìñòâà, ñàéò çíàêîìñòâà âëàäèêàâêàçà, íîâûå çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêå, îëåíåãîðñê çíàêîìñòâà,

#56 By Lkbagiwk (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:27

comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà êèðîâå, ïîçíàêîìèòüñÿ è âûéòè çàìóæ, êàçàíü ìóñóëüìàíèí çíàêîìñòâà,

#55 By Lkswcprj (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:30

Thank สุดๆคับ

#54 By (115.67.67.79) on 2010-07-09 19:25

comment2, çíàêîìñòâà ñåêñà ýñòîíèè, óàëüíûå çíàêîìñòâà â íèæíåì íîâãîðîäå, ìèðíûé èíòèì, èíòèì ñàéòû áåëàðóñè,

#53 By Vokrifnn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:19

comment1, ïîèñê çíàêîìñòâî êåìåðîâî, äåâêè äëÿ ñåêñà çíàêîìñòâà, èòàëüÿíñêèå ìóæ÷èíû çíàêîìñòâî,

#52 By Bdlhyioy (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:07

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà íà êàâêàçå, ãäå äåâóøêå ïîçíàêîìèòüñÿ, ïåðâîóðàëüñêèå çíàêîìñòâà,

#51 By Odtkqizl (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:56

comment1, çíàêîìñòâà â ãîðîäå òîïêè, çíàêîìñòâà èçîòåðèêà, ïðèìîðñêèé êðàé èíòèì çíàêîìñòâà, ñýêñ çíàêîìñòâî â âîëîãäå,

#50 By Ckqohnqo (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:45

comment1, çíàêîìñòâà â âîðîíåæå åôðåìîâ, ôóò ôåòèø çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâî êàìó çà 30,

#49 By Epndqwfz (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:33

comment1, online çíàêîìñòâà â ñïá, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òèìóðîì áàòðóòäèíîâûì, çíàêîìñòâà â ÷åðíãîâå, çíàêîìñòâî è îáùåíèå îðåíáóðã,

#48 By Suvblntg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:22

comment1, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê âîëãîäîíñê, çíàêîìñòâî äëÿ ñåêñà â íàðîôîìèíñêå, çíàêîìñòâà óñòü ëàáèíñê êðàñíîäàðñêèé êðàé, çíàêîìñòâî åðìà íèÿ,

#47 By Yyzhjjcg (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:10

comment6, çíàêîìñòâà àçåðáàéäæàíöåâ â ìîñêâå, çíàêîìñòâà ðûáèíñê äåâóøêè ñåêñ, çíàêîìñòâà íà ñàéòå ìîé ìèð,

#46 By Avapivab (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:59

comment5, çíàêîìñòâà áàéìàêå, çíàêîìñòâà äëÿ çàíÿòèé ñåêñîì, çíàêîìñòâî ñ æåíøèíàìè â ñàõà ÿêóòèÿ, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé èç èíäèè,

#45 By Lxcyycmh (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:48

comment5, àíàë çíàêîìñòâà ìîñêâà, óàëüíûå çíàêîìñòâà ìîñêâå, èíòèì ïðè÷åñêè äëÿ ìóæ÷èí,

#44 By Igtinyvh (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:25

comment4, äîñêà îáüÿâëåíèé çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê ïåòåðáóðã, çíàêîìñòâî ñ íîñèòåëåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà,

#43 By Ooqelsyw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:02

comment4, çíàêîìñòâ èíòèì ãîðîä êîêøåòàó, èíòèì óñëóãè çíàêîìñòâà ìóðìàíñêà, îðëîâñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ã.ïîëÿðíûé,

#42 By Ajziousu (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:39

comment3, èíòèìíûå çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðãà, èíòèì çíàêîìñòâà äåâóøêè èç ÷èòû, êîììóíèêàòèâíûå òðåíèíãè çíàêîìñòâà ñáëèæåíèÿ, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â þæíîóðàëüñêå,

#41 By Gklmooud (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:28

comment1, çíàêîìñòâ