Picture Resizer 3.1.5 โปรแกรมลดขนาดภาพ (กว้างxยาว) ให้มีขนาดตามที่เราตั้งเอาไว้ ในแบบที่ว่าลดทีเดียวพร้อมๆ กันหลายแสน หลายล้านภาพในคราวเดียว หรือท่านจะลดขนาดของภาพภาพเดียวก็ได้ครับ ซึ่งตัวโปรแกรมนั้นใช้งานง่ายมาก มีลำดับขั้นตอนให้ทำ 6 ขั้น กล่าวคือ หนึ่ง เลือกรูปแบบการลดขนาดภาพว่าจะเลือกแบบที่ละเยอะๆ หรือจะลดเพียงภาพเดียว สอง เลือกแหล่งที่มาของภาพ สาม เหลือกแหล่งที่เก็บภาพหลังจากลดขนาดภาพแล้ว สี่ เลือกขนาดของภาพที่ต้องการ ห้า ยืนยันการทำงาน และสุดท้ายหก คือ ทำงานตามที่ตั้งเอาไว้ เพียงเท่านี้ภาพทั้งหมดก็จะถูกลดขนาดตามความ กว้างxยาว ที่เราตั้งเอาไว้ครับ.

This free, easy to use program allows you to resize large pictures in either batch mode or single mode without losing photo quality. These features allow you to incorporate the use of many photos on a webpage as well as sending photos through email.
Supported formats:
.JPG
.PNG
.BMP
.GIF
.TIFF
Enlarge images to 250% of original
Average 10:1 compression ratio or better.
Resize Pictures by percentage or pixel.
Preserves original images.
Specify smallest size limits. So your pictures do not get accidentally resized smaller than you’d like.
Picture window, so you can watch your images get resized.
Ability to resize images in batch mode or one at a time in single image mode.
Check for Updates, Make a Suggestion, Error Reporting, context menus and more!

Comment

Comment:

Tweet

comment6, ñèáàéñêèé ãåé ôîòî, %O, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà èøèì, glft, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîçíàìåíñê èíòèì, 8-(, ñïèñîê ëó÷øèõ ñàéòîâ çíàêîìñòâ, 473, ñåêñ çíàêîìñòâà ìîñêâà èùó ñïîíñîðà, 724225, èíäèâèäóàëêè è çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè, xjw, ñàéò åôðåìîâ çíàêîìñòâà, 92650, õî÷ó ëþáîâíèêà çíàêîìñòâà ìîñêâà, irwfp, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëèâíàõ, =-), çíàêîìñòâà ñêóðÿíêàìè, hrn, ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîòðàíöàìè, >:OO, âèíêñ ñåêñ ñåêñ, :], ëóãàíñêèå èíòèì çíàêîìñòâà, asf, çíàêîìñòâî ñ äåâ÷îíêàìè èç çëàòîóñòà, 584962, map5, 91723, çíàêîìñòâà âåá êàìåðó, hammj, Çíàêîìñòâî ìàðèèíñê, ycb, çíàêîìñòâî âñòðå÷à ðÿçàíü, >:-OOO, ñàéò çíàêîìñòâ âîëãîãðàä, 6947,

#289 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:46

comment1, çíàêîìñòâî àôîðèçìû, 2053, ñåêñ çíàêîìñòâà ìîëîäûå ñî âçðîñëûìè, 575, ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàììè, 322382, ñàäî ìàçî çíàêîìñòâà ñ ãîñïîæîé, %], çíàêîìñòâà ãîðîä ñõîäíÿ, 773, ñàéò çíàêîìñòâà ôóðìàíîâ, %PPP, ïîçíàêîìèòüñÿ â àãåíò, qnvdg, èíòèì çíàêîìñòâà â õåðñîíå, 119476, ñýêñ çíàêîìñòâà â ìèðíîì, zjsh, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñîëäàòîì, 6848, êàìåëîò âîðîíåæ çíàêîìñòâà, orkk, çàêðûòûé ñàéò ñåêñóàëüíûõ çíàêîìñòâ, mowek, çíàêîìñòâà äëÿ òîëüêî ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé, bmavqy, áäñì çíàêîìñòâà ìóðìàíñê, 8DD, çíàêîìñòâà ìîáèëüíûé âèä, =-DD,

#288 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:19

comment6, óêðàèíñêèå ÷àòû çíàêîìñòâ, mqvud, õàáàðîâñêèé êðàé îõîòñê çíàêîìñòâà, yaa, èíòèì çíààêîìñòâà ñåêñ, 79335, Ìèðãîðîä çíàêîìñòâà, 8-OOO, àëåíà ñàéò çíàêîìñòâ, =)), òðàíñâåñòèòû èùóò çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà, 14867, ñåêñ çíàêîìñòâà èðêóòñêå, 765283, çíàêîìñòâà âàëóéêè, zsddgo, âëàäèêàâêàçñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 14468, çíàêîìñòâà ìåéáå, 60212, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãóñü õðóñòàëüíîì, nnkaj, èíòèì çíàêîìñòâà â îäåññå, %-)), çíàêîìñòâà ñ ìîëîäûìè è êðàñèâûìè äåâ÷åíêàìê, 0286,

#287 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 15:07

comment6, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ïî àñè, 6291, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ñîêîë, 8-), ñàõàëèíçíàêîìñòâà ñ íàòàøåé àíêåòû, ggqad, ñåêñ áåç îáÿçàòåëüñòâ åðìè, 820, çíàêîìñòâà â êëèíó, 984, çíàêîìñòâà äëÿ âñòðå÷ íîðèëüñê, ttkrju, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé àëóøòû, %[[, ãäå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ÿïîíêîé, 31352, çíàêîìñòâà ïîðíî ôîòî ëþáèòåëüñêîå, 66948, ñåêñ ñåãîäíÿ â ìèíóñèíñêå, 60154, çíàêîìñòâî ñ ãîòàìè, =-[[[, ìû ïîçíàêîìèëèñü òî÷íî, spmc, çíàêîìñòâà ãîðîä áóéíàêñêà, thbqjr, èíòèì çíàêîìñòâà áàëàøèõà, zct, ëåñáè çíàêîìñòâà ñëàäêèå äåâóøêè, 0550, ðîëèê ïðî ñàéò çíàêîìñòâ, 8[,

#286 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 14:25

comment6, ñåëñ çíàêîìñòâà, :-], çíàêîìñòâà ïîðòàë ñèíãë ñèòè, >:DD, ñàìûå çíàìåíèòûå ñàéòû çíàêîìñòâà, =]], ñàéòû ñåêñóàëíûõ çíàêîìñòâ, epvivr, îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâå â ìîñêâå, =-[[[, ñàéòû çíàêîìñòâà ñëàâóòè÷, ljk, ìàãà ìîñêâà çíàêîìñòâà, 551009, ñòóäåíòêè ñåêñè, jdsp, çíàêîìñòâàñ ãåÿìè è òðàíñâåñòèòàìè, :-O, ãäå çíàêîìèòüñÿ â, %D, ìåñòà çíàêîìñòâ ãååâ êìâ, 727567, ðîñòîâñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, bisahs, èíòèì çíàêîìñòâà â íîââîñèáèðñêå, 82079, çíàêîìñòâà â ñàíêòïåòåðáóðãå ñî çðåëûìè æåíùèíàìè, 0495, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ìàèë, %(((, ïîçíàêîìèòñÿ ÷åðåç, =[[[, ëó÷øèå ñàéòû çíàêîìñòâ ãåðìàíèè, 668,

#285 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 13:59

comment4, Çíàêîìñòâà ðåãóëÿðíûé, 125180, íîâûé çíàê çíàêîìñòâî, 50980, ãåè çíàêîìñòâà blue system, 21629, çíàêîìñòâà â íîðèëüñê, 8-OOO, èíòèì ñåêñ çíàêîìñòâà áåëîêóðèõå, 365248, çíàêîìñòâî ñ òðàíññåêñóàëàìè â áèðîáèäæàíå, :P, ñàéò çíàêîìñòâà ã ìîñêâà, 591, çíàêîìñòâî õõõ ãîðîä ÷åõîâ, =-), âñå ìèðíûå ñàéòû çíàêîìñòâ, 1375, áåëîðóñèÿ çíàêîìñòâà, 749,

#284 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 13:27

comment4, çíàêîìñòâî áè, hpfiy, çíàêîìñòâà àçåðáàéäæàí ãîðîä ãåîê÷àé, >:-]]], ñàéò çíàêîìñòâ â êîíòàêòå, hsdvh, ëó÷üøèå ñàéòû ãåé çíàêîìñòâ, lgmjhw, àíîíèìíûå çíàêîìñòâà àñòðàõàíü, njgleg, èíòèì çíàêîìñòâà ñÿñüñòðîé, 204405, çíàêîìñòâà åé ñ ðàçíûìè ñòðàíàìè, 912, òîðãîâëÿ ëþäüìè ÷åðåç ÷àò çíàêîìñòâ, ule, ÷åðíûøåâñê çíàêîìñòâà, 892, çíàêîìñòââà óêðàèíà áåëàÿ, :-(((, çàêðûòûé ñàéò çíàêîìñòâà äëÿ âçðîñëûõ, 40645, âçðîñëûå ñàéòû çíàêîìñòâ òîìñê, =)), ÷àò îáùåíèå çíàêîìñòâî, xdxbn, çíàêîìñòâà â êóï÷èíî, 8O, ñàéò çíàêîìñòâ â ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, =P, âñå ñàéòû ðåàëüíûõ çíàêîìñòâ, >:-(((, ãåè ÷åëÿáèíñê çíàêîìñòâà, 91669, ñàéò çíàêîìñòâà â íîðâåãèè, 8D,

#283 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 13:05

comment5, çíàêîìñòâà â áåëàðóññèè ñâåòëàãîðñê, wlmoo, ðàçâðàòíûå çíàêîìñòâà ñàíêòïåòåðáóðã, 0080, âîëãîäîíñêèå ñàéòû çíàêîìñòâà, >:]], çíàêîìâñòâà äëÿ ñåêñà íà îäèí äâà ðàçà ïî óêðàèíå ãîðîä ëóãàíñê, wyyxr, èíòèì îáüÿâëåíèÿ îðåë, :-[, çíàêîìñòâà ðàçâèäåíèé, 272, èíòèì çíàêî, dfkw, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âîëãîðå÷åíñê, jhhds, çíàêîìñòâî ñ äåâóøêîé ïåíçà ñåêñ, 296, map6, =-], çíàêîìñòâà ãîëûõ, %-[[, map8, rymw, âìåñòå çíàêîìñòâà è îáùåíèå, jcf, øåáå ñåêñ çíàêîìñòâà, xqbul, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà òðåõãîðíûé, :-P, çèìíÿÿ âèøíÿ çíàêîìñòâà, tak, ñàé&