Picture Resizer 3.1.5 โปรแกรมลดขนาดภาพ (กว้างxยาว) ให้มีขนาดตามที่เราตั้งเอาไว้ ในแบบที่ว่าลดทีเดียวพร้อมๆ กันหลายแสน หลายล้านภาพในคราวเดียว หรือท่านจะลดขนาดของภาพภาพเดียวก็ได้ครับ ซึ่งตัวโปรแกรมนั้นใช้งานง่ายมาก มีลำดับขั้นตอนให้ทำ 6 ขั้น กล่าวคือ หนึ่ง เลือกรูปแบบการลดขนาดภาพว่าจะเลือกแบบที่ละเยอะๆ หรือจะลดเพียงภาพเดียว สอง เลือกแหล่งที่มาของภาพ สาม เหลือกแหล่งที่เก็บภาพหลังจากลดขนาดภาพแล้ว สี่ เลือกขนาดของภาพที่ต้องการ ห้า ยืนยันการทำงาน และสุดท้ายหก คือ ทำงานตามที่ตั้งเอาไว้ เพียงเท่านี้ภาพทั้งหมดก็จะถูกลดขนาดตามความ กว้างxยาว ที่เราตั้งเอาไว้ครับ.

This free, easy to use program allows you to resize large pictures in either batch mode or single mode without losing photo quality. These features allow you to incorporate the use of many photos on a webpage as well as sending photos through email.
Supported formats:
.JPG
.PNG
.BMP
.GIF
.TIFF
Enlarge images to 250% of original
Average 10:1 compression ratio or better.
Resize Pictures by percentage or pixel.
Preserves original images.
Specify smallest size limits. So your pictures do not get accidentally resized smaller than you’d like.
Picture window, so you can watch your images get resized.
Ability to resize images in batch mode or one at a time in single image mode.
Check for Updates, Make a Suggestion, Error Reporting, context menus and more!

Comment

Comment:

Tweet

comment5, ñûéò çíàêîìñòâ, 360, íîâûå çíàêîìñòâà îêòÿáðüñêà, 439, íåìöû çíàêîìñòâî, =(, ñàéòûû çíàêîìñòâ ìîñêâû, 913, ñàéò çíàêîìñòâ ðîñòîâíàäîíó, 417, map3, 194, óêðàèíà êðåìåí÷óã ïåíòàãîí çíàêîìñòâà, 132721, èííòèì çíàêîìñòâà ñåêñ, %))), çíàêîìñòâà â ìîñêâå è õèìêàõ, 3040, òðàíññåêñóàë çíàêîìñòâà ðîñòîâ, 531, íèæíåêàìñê ñëóæáà çíàêîìñòâ, :-P,

#239 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 19:10

comment3, êëóá çíàêîìñòâ ñ æèòåëÿìè êàíàäû, 104, çíàêîìñòâî ïî óâëå÷åíèÿì, hwel, îáçîð çíàêîìñòâà, dscsg, çíàêîìñòà â íèèãàòå, 8(((, çíàêîìñòâà äëÿ êóííèëèíãóñà â ìîñêâå, 07975, ñåêñ çíàêîìñòâà â ìýéë àãåíòå, %-((, ðïìáëåð çíàêîìñòâà, =-]], íîâîâîëûíñê çíàêîìñòâî, sdzr, Çíàêîìñòâà ñòàðóøêè, =-[, êëóá çíàêîìñòâ âñòðå÷à, cupq, çíàêîìñòâà óéãóðîâ â ñèíúçÿíå, >:-O, òóð ïàðèæ íîâîå çíàêîìñòâî, zyef, ìîñêîâñêèé êëóá èíòèìà, =-)), ñïàññê äàëüíèé çíàêîìñòâà, rnkiqu, èíòèì çíàêîìñòâà ãîðîä áîðçÿ, 3512,

#238 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 18:50

comment5, çíàêîìñòâà åëàíü âîëãîãðàäñêàÿ, 601, îðèäæèíàë ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà, yyro, çíàêîìñòâà ìóæ÷èí ñòàðøå 30, 324, ñåêñ êëóá íèæíèé íîâãîðîä, lbsim, çíàêîìñòâà ðîñòîâ íî äîíó, flgwvf, êîâàëåíêî âàëåðèÿ ñàéò çíàêîìñòâ, gaho, çíàêîìñòâà ñåðãèåîñàä, 099, ñàéò çíàêîìñòâ ãîðîäà ìåãèîíà, nbcm, ñåêñ íîâàÿ ëàäîãà çíàêîìñòâà, 86025, çíàêîìñòâà ïðîñòèòóòêè êàëèíèíãðàä, mhzuqw, ñàéò çíàêîìñòîìîøü è íàäåæäà, sgxvv, äåâóøêè äëÿ çíàêîìñòâà è à, 103852, îðåíáóðã çíàêîìñòâà ñàéò, thyaet,

#237 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 18:20

comment5, çíàêîìñòâà ïîöåëóè, :(((, ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé 40 ëåò, =OO, ãåè îðåíáóðãà çíàêîìñòâà ñåêñ, 6440, âäîâåö æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ, >:-DD, áîÿçíü íîâûõ çíàêîìñòâ, >:-((, çíàêîìñòâà â ñïáãó, :]], çíàêîìñòâà êóçíåöê ïåíçåíñêàÿ, %-), çíàêîìñòâà ÷àìçèíêà, 640464, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè àâñòðàëèÿ, txyqfe, ñåêñ ñàéò ïîäðóãè, 8-P, åñëè áîèøüñÿ ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâ÷îíêîé, ipuajl, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè äåâóøêàìè, 9814, çíàêîìñâî â íèæíåêàìñêå, vpih, êåìåðîâî çíàêîìñòâî, 51636, çíàêîìñòâà àðòåìîâñê ñâåðäëîâñêîé, 79079, Çíàêîìñòâ êóïèäîí, hbz, ñàéò êàçàõñòàíñêèõ çíàêîìñòâ, 8-O, òóëüñêàÿ íîâîìîñêîâñê çíàêîìñòâà, 4325,

#236 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-23 18:18

comment5, map2, :((, ëèçáèÿíêó çíàêîìñòâà, oprh, çíàêîìñòâà áåç âçàèìíûõ áîáÿçàòåëüñòâ, %]]], çíàêîìñòâà àëèÿ ÷åëÿáèíñê, izryc, çíàêîìñòâà òîëñòóøåê, 170, çíàêîìñòâà àçåðáàéäæàí áàêó mamba, 1272, ñåêðåòû óëè÷íûõ çíàêîìñòâ crack, 805, îðñê îáüÿâëåíèÿ çíàêîìñòâ, cblew, ñëóæáà çíàêîìñâòà, rfcafv, çíàêîìñòâà äëÿ ðåàëüíîãî ñåêñà â ìèíñêå, 399934, çíàêîìñòâà êàìûøèíà ñ íîìåðàìè, 70851, çíàêîìëþñü äëÿ ñåêñà, >:P, çíàêîìñòâà äåâóøêè ãîðîäà ðóáöîâñêà, =-P, áðà÷íîå àãåíòñòâî çíàêîìñòâà çàìóæíèå, gjwc, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ñàðàíñê, lmz, çíàêîìñòâà â îñå ïåðìñêèé êðàé, xgkhiq,

#235 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-23 18:17

comment3, ñàéò çíàêîìñòâà èðêóòñê, zqum, çíàêîìñòâà â îäíîäíåâíûõ ïîõîäàõ, %-)), ñåêñ ñ æèðíûìè æåíùèíàìè, quhjw, óàëüíûå çíàêîìñòâà â èâàíîâî, tub, çíàêîìñòâà è îòíîøåíèÿ, 96475, ýñòîíñêèå ñàéòû çíàêîìñâ, 642961, çíàêîìñòâà ñ øàëàâàìè, 177, ñàéò áîðîâè÷è çíàêîìñòâà, 530159, çíàêîìñòâà äëÿ ìóæ÷èí çà 40, :-OOO, ïîçíàêîëìþñü, 700, çíàêîìñòâà ñ àøäîäîì, pmy,

#234 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-23 17:31

comment5, ñåêñ â òàìáîâå, %]], çíàêîìñòâà â êàçàíè 24, 0694, çíàêîìñòâà òþìåíü çàõàðîâ àíäðåé, tuti, map6, 1618, çíàêîìñòâà èíòèì ñòàâðîïîëü íîâîñòü, wojj, þëÿ 1 ëåò ñåâåðîäîíåöê, axr, çíàêîìñòâà ðîñòîâà, =-O, çíàêîìñòâàíîðèëüñê, :P, çíàêîìñòâà â áàáûíèíî, 4711, êîäû äëÿ ñàéòîâ çíàêîìñòâ, 0027, çíàêîìñòâî ã ÷åðêàññû, =)), çíàêîìñòâà ëóöêà, hlh, ñåêñ çíàêîìñòâà àòûðàó, =],

#233 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-23 17:31

comment6, ñåêñ çíàêîìñòâà â êîé, :PP, ïðèìóñ çíàêîìñòâî â ìåòðî, %-PP, çíàêîìñòâà ãåðìàíèÿ äèòåð, 04479, çíàêîìñòâî ñ àëèãàðõîì, ibj, çíàêîìñòâî ñ îñåòèíîì, daau, ñàéòû çíàêîìñòâ íåôòåþãàíñêà, :))), ÷èáèñîâ îëåã âàëåðüåâè÷ çíàêîìñòâà, =D, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà â ëåñîñèáèðñêå, 0932, çíàêîìñòâà â ãîðîäå òîáîëüñêå, 190, ñåêñ çíàêîìñòâà íèêîëàåâà íîâîñòü, >:[,

#232 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 16:43

comment3, çíàêîìñòâî ëþäåé êîìó çà 40, qvhafy, ïîçíîêîìëþñü ñ ïàðíÿì ãåÿì ñ íàëü÷èêà, 8OOO, êëóá çíàêîìñòâ äëÿ îäèíîêèõ ïàï, yvyqii, èãîðü ÷óãàåâ çíàêîìñòâà, kcegwn, ñåêñ çíàêîìñòâà â ñâåòëîãðàäå, %-), õõõ çíàêîìñòâà òþìåíü, %-]], ïîçíàêîìëþñü ñ èíâàëèäîì òàìáîâ, 8-OO, çàïðåòíûé ÷àò çíàêîìñòâ, %-[[, Ìóëàòêè èíòèì, 878257, ïîðíî çðåëûå øëþõè, trrny, ñàéò çíàêîìñòâ ëóãàíñêå, 368, çíàêîìñòâà ñïóòíèêîâ æèçíè, >:-], çíàêîìñòâà ãîðîä êàãóë, :D,

#231 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-23 16:42

comment5, çíàêîìñòâî ñ êîðåéöàìè õàáàðîâñêà, edbbz, êàìåííîãîðñê ñåêñ çíàêîìñòâà, dhajo, èíäèâèäóàëêè ôèëåâñêèé ïàðê, >:-OOO, ïîçíàêîìèòüñÿ â êàçàíè, :[, òàéíîå çíàêîìñòâî ã õàíòû ìàíñèéñê, 529, áåç ñåêñóàë, 2225, çíàêîìñòâà îíëàèí, >:-DD, ãäå çíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé, opzgh, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäà øîñòêà, 781278, çíàêîìñòâà âíàìàíãàíå, 6547, rambler çíàêîìñòâà ãîðîä êðàìàòîðñê, 536, ñàðàòîâ àãåíñòâî çíàêîìñòâ, jbq, çíàêîìñòâî ñ òðàíñåêñóàëàìè, 270, êàëóæñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, 958342, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîäà ëîáíÿ, 109818, èùó äåâ